Ogólne warunki umowy sprzedaży

MANULI EKOBAL Sp. z o. o.

(zwane dalej: OWUS)

obowiązujące od dnia 01 sierpnia 2015 roku

do pobrania :   pdf-icon

 I.          DEFINICJE ZAWARTE W OWUS:

 -           „Sprzedający”: MANULI EKOBAL Sp. z o. o., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich gmina Kobierzyce, ul. Logistyczna 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000021830, NIP:527-23-49-015, z kapitałem zakładowym w kwocie: 1.550.000,00 PLN.

-           „Kupujący”: osoba prawna lub osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu Towarów od Sprzedającego na warunkach określonych w OWUS.

-           „Towary”: rzeczy oznaczone co do ilości lub gatunku, sprzedawane Kupującemu przez Sprzedającego na warunkach określonych w OWUS.

-           „Umowa”: każda umowa sprzedaży Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

-           „Termin Zapłaty”: termin, w którym środki pieniężne należne Sprzedającemu od Kupującego
z tytułu Umowy, winny znaleźć się na rachunku bankowym Sprzedającego. Termin zapłaty może być wskazany przez Sprzedającego w dowolnym dokumencie, a zwłaszcza w fakturze sprzedaży VAT, wystawionej przez Sprzedającego dla Kupującego. Termin zapłaty może być określony datą określającą dzień kalendarzowy miesiąca i roku, lub ilością dni kalendarzowych od wskazanej daty sprzedaży.

-           „Data Zapłaty”: data kalendarzowa faktycznego spełnienia przez Kupującego świadczenia zapłaty należnego z Umowy, w całości lub w części, rozumiana jako dzień wpływu środków płatniczych na rachunek bankowy Sprzedającego.

-           „Cena”: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za sprzedane Towary, zgodna z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami).

-           „Cena jednostkowa Towaru”: wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, ustalona za jednostkę określonego Towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach, zgodna z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami).

-           „Kwota Zobowiązań: kwota zobowiązań Kupującego do Sprzedającego, wymagalnych i przyszłych, należna do zapłaty Sprzedającemu przez Kupującego w wyniku wykonania Umowy, zawierająca Cenę, odsetki, oraz inne kwoty należne, wynikające z Umowy.

-           „Limit Zobowiązań: najwyższa dopuszczalna, wg procedur Sprzedającego, Kwota Zobowiązań powstała w wyniku wykonania Umowy.

II.         POSTANOWIENIA OGÓLNE: 

 1. Strony zgodnie postanawiają, iż każda Umowa sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zostaje zawarta w oparciu o warunki opisane w OWUS, oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), chyba że strony, z zachowaniem formy pisemnej, uzgodnią odrębne warunki umowy sprzedaży.
  1. Złożenie przez Kupującego podpisu na fakturach sprzedaży Towarów, uznawane jest przez strony Umowy jako zachowanie formy pisemnej zastrzeżonej lub wymaganej dla czynności prawnej, w sposób spełniający wymagania z art. 78 §1 ustawy Kodeks Cywilny.
  2. OWUS ustalają prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, wynikające z każdej Umowy, w tym zwłaszcza, określają warunki sprzedaży i sposób dokonania zapłaty ceny sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, oraz ustalają zasady zabezpieczenia zapłaty Ceny.
  3. Wszelkie zmiany Umowy oraz OWUS mogą zostać dokonane w każdym momencie, drogą obustronnego złożenia oświadczeń przez osoby uprawione do składania i przyjmowania oświadczeń w imieniu każdej ze stron, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności wszelkich zmian.
  4. Zawiadomienia i oświadczenia stron w sprawie Umowy winny być przesłane listem poleconym; przesyłki dwukrotnie awizowane i niepodjęte w terminie uznaje się za prawidłowo doręczone.

III.        OŚWIADCZENIA, UPRAWNIENIA i OBOWIĄZKI STRON: 

 1. Sprzedający oświadcza, że Towary stanowią jego wyłączną własność i nie są obciążone żadnymi ciężarami ani prawami na rzecz osób trzecich, toteż rozporządzanie nimi przez Sprzedającego nie podlega żadnym ograniczeniom, zarówno w chwili zawarcia Umowy jak i w momencie dostawy Towarów.
 2. Strony niniejszym oświadczają, iż są podatnikami podatku od towaru i usług VAT, co potwierdzają okazaniem właściwych dokumentów rejestrowych VAT.
 3. Kupujący oświadcza, że:
  1. wobec jego przedsiębiorstwa nie zostało wszczęte postępowanie upadłościowe ani postępowanie układowe, ani też bankowe postępowanie ugodowe: nie zachodzą również przesłanki, które uzasadniałyby wszczęcie takiego postępowania,
  2. nie toczy się żadne postępowanie sądowe bądź administracyjne, którego wynik mógłby w istotny sposób zagrozić finansowej kondycji jego przedsiębiorstwa bądź jego istnieniu,
  3. nie toczy się postępowanie egzekucyjne skierowane przeciwko majątkowi jego przedsiębiorstwa, a w szczególności żaden z rachunków bankowych ani innych składników majątku jego przedsiębiorstwa nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia lub zajęcia komorniczego.
 4. Kupujący jest uprawniony do zakupu od Sprzedającego Towarów z odroczonym terminem płatności, w ilości, gatunku i Cenie Jednostkowej Towarów określonych w Umowie, o łącznej wartości nieprzekraczającej Limitu Zobowiązań, ustalonego dla Kupującego przez Sprzedającego, wg procedur Sprzedającego.
 5. Strony postanawiają, iż Sprzedający jest upoważniony w każdym momencie do przelewu praw wynikających z Umowy na osobę trzecią (Cesjonariusza), wraz z przeniesieniem wszystkich zabezpieczeń ustanowionych do Umowy; Sprzedający jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia Kupującego o dokonaniu powyższych przelewów.
 6. W przypadku przelewu praw wynikających z Umowy lub ubezpieczenia należności wynikających z Umowy, Kupujący ma obowiązek wykonywania dodatkowych obowiązków, określonych przez Cesjonariusza lub przez Ubezpieczyciela, w tym zwłaszcza, ma obowiązek potwierdzania (podpisywania) faktur sprzedaży i dokumentów dostawy Towarów w sposób wymagany przez Cesjonariusza lub przez Ubezpieczyciela.
 7. Strony postanawiają, iż Kupujący nie jest upoważniony do przelewu praw wynikających z Umowy na osoby trzecie lub do ich obciążenia.
 8. W przypadku nabycia przez Sprzedającego informacji o zdarzeniach mogących mieć znaczenie dla zdolności Kupującego do wykonania zobowiązań płatniczych z Umowy, Sprzedający ma prawo natychmiast wstrzymać się z wydaniem Kupującemu kolejnych ilości Towarów do czasu jednoznacznego ustalenia, iż Kupujący ma i będzie miał trwałą zdolność do dalszego wykonywania Umowy.

IV.        PRZYJĘCIE TOWARÓW, REKLAMACJE: 

 1. Przyjęcie Towarów przez Kupującego następuje z chwilą podpisania dokumentu odbioru Towarów przez Kupującego lub przez przewoźnika działającego w imieniu Kupującego.
 2. Z chwilą przyjęcia Towarów, na Kupującego przechodzą prawa, korzyści i ciężary związane z Towarami, oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towarów.
 3. Jeżeli Towary są dostarczane przez Sprzedającego na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, a Kupujący stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towarów z winy przewoźnika, Kupujący jest obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 4. Kupujący ma obowiązek bezzwłocznego zbadania tożsamości, ilości i jakości dostarczonego Towaru, a w przypadku stwierdzenia różnic, ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji ilościowej lub jakościowej. nie później niż w terminie określnym w Warunkach Gwarancji dla danego rodzaju Towarów.
 5. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
 1. złożenie reklamacji w terminie i w sposób określny w Warunkach Gwarancji dla danego rodzaju Towarów,
 2. oraz zachowanie przez Kupującego całej reklamowanej partii Towarów w celu przeprowadzenia komisyjnego zbadania zasadności reklamacji.
 1. Wraz z Towarami, Sprzedający wyda Kupującemu niezbędne dokumenty i atesty Towarów, lub wyciągi z takich dokumentów.

V.         PŁATNOŚCI: 

 1. Cena, Cena Jednostkowa Towaru, Limit Zobowiązań, Kwota Zobowiązań oraz wszystkie informacje o środkach płatniczych określonych Umową, będą wyrażane i rozliczane w walucie wskazanej przez Sprzedającego w fakturze sprzedaży VAT, wystawionej dla każdorazowej sprzedaży Towarów.
 2. W przypadku wskazania przez Sprzedającego w fakturze sprzedaży VAT waluty innej niż złoty polski (PLN), strony postanawiają za zgodnym porozumieniem, że zapłata Ceny nastąpi wyłącznie w walucie wskazanej w fakturze sprzedaży VAT, z wyłączeniem zastosowania przepisów z art. 358 ustawy Kodeks Cywilny.
 3. Cena zostanie zapłacona przez Kupującego przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego wskazany w fakturze sprzedaży VAT, lub na inny, odrębnie wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
 4. Do Umowy mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z dnia 28 marca 2013 r poz. 403, z późniejszymi zmianami).
 5. Sprzedający wystawi i prześle Kupującemu faktury VAT wystawione w sposób zgodny z przepisami podatkowymi.
 6. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty Ceny najpóźniej w Terminie Zapłaty.
 7. Zapłata przez Kupującego całej lub części Ceny po Terminie Zapłaty uprawnia Sprzedającego do naliczenia należnej kwoty odsetek, wg stopy odsetek ustawowych, oraz do zarachowania kolejnej wpłaty Kupującego w pierwszej kolejności na poczet należnych odsetek.
 8. W przypadku odrębnych uregulowań, wyznaczonych przez Ubezpieczyciela, płatności będą rozliczane ściśle według tych uregulowań, z odstępstwem od uregulowań opisanych powyżej.
 9. W przypadku niedotrzymania przez Kupującego któregokolwiek z wymagalnych Terminów Zapłaty, lub w przypadku niezapłacenia przez Kupującego wymagalnych odsetek, Sprzedający ma prawo:
  1. wstrzymać się z wydaniem Kupującemu kolejnych ilości Towarów, również w przypadku nie osiągnięcia ustalonego Limitu Zobowiązań Kupującego.
  2. według swojego uznania wszcząć i prowadzić postępowanie windykacyjne z wykorzystaniem zabezpieczeń do Umowy,
 10. W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek zapłaty bezspornej kwoty Ceny w wymagalnym Terminie Zapłaty, bez prawa do zatrzymania kwoty wyższej od wartości zareklamowanych Towarów. Kwota zatrzymanej części Ceny musi zostać zapłacona w dniu następnym po zakończeniu postępowania reklamacyjnego.

VI.        GWARANCJA I RĘKOJMIA: 

 1. Sprzedający deklaruje, iż Towary będą odpowiadały wymogom jakościowym, określonym w ofertach przekazanych Kupującemu, w dokumentach opisujących warunki techniczne i użytkowe Towarów, oraz w próbkach okazanych lub przekazanych Kupującemu przed zawarciem Umowy; deklaracją jakości nie są cechy podawane wyłącznie w celu opisu Towarów.
 2. Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji jakości Towarów na warunkach szczegółowo opisanych w Warunkach Gwarancji dla danego rodzaju Towarów, stanowiących załączniki do OWUS. Sprzedający zastrzega sobie prawo do podniesienia parametrów jakościowych Towarów, opisanych w Warunkach Gwarancji.
 3. Sprzedający, po uznaniu zasadności reklamacji, w ramach gwarancji na swój koszt wymieni i dostarczy Towar wolny od wad, lub obniży Cenę, jeżeli reklamowane Towary:
 1. nie posiadają cech, określonych w ich charakterystyce jakościowej,
 2. posiadają uszkodzenia lub wady polegające na zmniejszeniu ilości, masy lub objętości.
 3. przetwarzane lub wykorzystywane w sposób niezgodny z podanymi przez Sprzedającego zaleceniami lub warunkami ich przetwarzania lub wykorzystania,
 4. łączone w trakcie przetwarzania z innymi Towarami, lub z towarami pochodzącymi od innych dostawców,
 5. oraz w przypadku wykorzystania Towarów w sposób oczywiście niezwiązany z ich przeznaczeniem.
 1. Cena Towarów zostanie obniżona w stopniu odpowiadającym zaistniałym wadom lub uszkodzeniom, o których mowa w ust. 1.
 2. Z gwarancji wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego za Towary:
 1. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego ogranicza się do wartości sprzedanych Towarów.
 2. Strony, za zgodnym porozumieniem, wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

VII.       PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI, ORAZ ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI TOWARÓW: 

 1. Umowa, jeżeli dotyczy sprzedaży Towarów oznaczonych co do tożsamości, przenosi własność Towarów na Kupującego z zastrzeżeniem prawa własności, opisanym poniżej.
 2. Jeżeli Umowa dotyczy sprzedaży Towarów oznaczonych tylko co do gatunku, lub Towarów, które mają być wyprodukowane w przyszłości na zlecenie Kupującego, przeniesienie własności następuje z chwilą przeniesienia posiadania Towarów, z zastrzeżeniem prawa własności, opisanym poniżej.
 3. Strony zgodnie postanawiają, iż sprzedaż Towarów jest dokonywana pod warunkiem zawieszającym przelew prawa własności Towarów na Kupującego aż do chwili zapłaty przez Kupującego całej kwoty Ceny (w tym całej kwoty należnego podatku VAT), a zakupione Towary pozostają własnością Sprzedającego zgodnie z art. 589 oraz art. 590 ustawy Kodeks Cywilny.

VIII.      SIŁA WYŻSZA: 

 1. Żadna ze stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za częściowy lub całkowity brak realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, spowodowanych przez „siłę wyższą”, rozumianą jako okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, spowodowane przez wydarzenia o charakterze specjalnym, takie jak wojna, zamieszki wewnętrzne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi i klęski żywiołowe, ograniczenia prawne wprowadzone przez rządy.
 2. Strona znajdująca się pod działaniem „siły wyższej” będzie zobowiązana do niezwłocznego, pisemnego poinformowania drugiej Strony, nie później niż w ciągu 7 dni od wystąpienia wspomnianych okoliczności.
 3. W przypadku braku zawiadomienia w powyższym terminie Strona znajdująca się pod działaniem „siły wyższej” nie będzie mogła powoływać się na jej wystąpienie.

IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

 1. Niniejsze OWUS oraz wszelkie stosunki prawne związane z Umową, są zawarte w oparciu o prawo Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym Sprzedający ma prawo do natychmiastowej  zmiany OWUS w przypadku zmiany przepisów obowiązującego prawa.
 2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami), a Spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.